SW 1515 OGDEN STREET, NW, APARTMENT 407 WASHINGTON, DC /12-839M